Våbenkontrol

Kære medlemmer
Årets våbenkontrol ligger i år lidt tidligere end vi plejer.
Søndag den 4 oktober 13-16
Søndag den 18 oktober 13-16
Husk allerede nu at sætte disse datoer i din kalender
 
Er du udrejst pga arbejde eller ferie eller ramt af sygdom så kontakt Formand Erik Bergen 40155514
Mvh
Remi Erik Bergen

RSS 24.4.20

Information om skydning fra den 17 maj - se vedhæftede

Bestilling af pølser fremadrettet

HUSK HUSK HUSK

Fremadrettet ska’ der bestilles pølser ved ankomst til klubhuset på skydedagen.

Såfremt der ønskes pølser den dag. Der vil blive varmet det antal pølser der bliver bestilt og ikke flere – end der er forudbestilt.

Vi vil prøve at reducere madspild, ved kun at varme pølser der bliver solgt, for ikke at ende med at skulle smide pølser ud – det har været en unødig udgift for klubben i en periode.

Mvh Køkkenet

Ny kalender se årets aktiviteter her

Så er der oprettet en kalender på denne hjemmeside.

Du skal bruge Google Chrome hvis du vil have mulighed for at se den.

Åbn eventuelt fanen kalender og se vejledning :-)

Mvh RSS

Long Range Buffalo skydning.

Baggrund.

Den korte beskrivelse af Westernproceduren er beskrevet på baggrund af de nordiske, Skandinaviske Westernskytter (SWS) og internationale regler (SASS) og omfatter kun procedurerne på skydebanen og ikke øvrige SASS regler i Shooters Handbook, som skytterne skal gøre sig bekendt med.

Dansk Skytte Union har 4. marts 2010 godkendt, at Danske Sortkrudtskytter kan skyde efter SASS regler både for sortkrudt- og røgsvage kategorier.

 1. Indledning

Westernproceduren bygges op om:

 • ”Stages”-beskrivelse. (banebeskrivelse)
 • Skydezonen med skydelinie, ladebord og afladebord
 • Klarzone
 • Ventezone (bl.a. til tilskuere)
 • Sikkerhedszone
 1. Stages-beskrivelse.

Stages beskrivelsen udleveres til skytterne før skydningen. Den indeholder:

 • Tegning over mål opstilling, kulisse setup med angivelse af positioner (standpladser).
 • Ammunitionsbehov.
 • Start position, herunder hændernes placering, våben placering, port arms, liggende på bord osv.
 • Procedure med angivelse af positioner og rækkefølge/våbenplacering for skydningens gennemførelse.
 • Evt. sætning som fremsiges af skytten som klarmelding.
 1. Ladebord:

Formål med ladebordet er at sikre en smidig og sikker gennemførelse af skydningen ved at ladning af våbnenes magasiner gennemføres før skydningen ved en særskilt procedure.

Ladebordet placeres med front mod kuglefang, fx sidevold eller skærmvæg.

Ved ladebordet gennemføres ladning af magasiner og tromlerne med det korrekte antal skud under kontrol af en standpladsleder med det fornødne kendskab til proceduren, sikkerheds regler og kontrol af våben.

Ved ladebordet sker der alene:

  • Riffel: Piben skal pege ind i kuglefanget. Bøjlen føres frem og tilbage så standspladslederen kan se at kammer, magasin og elevator er tomt, hvorefter rørmagasin lades med bundstykket lukket og hammer nede over tomt kammer, idet hammeren skal forsigtigt lægges ned, der må ikke klikkes. Standspladslederen kontrollerer, at riflen lades med det korrekte antal skud, maksimalt 10. Riflen lægges på bordet med piben pegende ind i kuglefanget. Standspladslederen kontrollerer også, at skytten medbringer ekstra ammunition til bonusmål, klikkere eller udkastet ammunition.
  • Revolvere(n): Piben skal pege ind i kuglefanget. Hammeren sættes i lade position. Tromlen drejes så standspladslederen kan se at tromlen er tom, hvorefter der lades med maksimalt 5 skud. Hammeren lægges forsigtigt ned fra lade position til tomt kammer. Skytten løfter revolveren så standpladslederen fra siden kan se at hammer er lagt ned over tomt kammer og at revolveren er ladt med det korrekte antal skud. Revolvere(n) lægges på bordet med piben pegende ind i kuglefanget eller anbringes i hylster. Når revolvere(n) er hylstret må skytten ikke forlade ladebordet med mindre han kaldes frem til skydelinien som beskrevet under pkt. 5. Forlader skytten ladebordet inden han kaldes frem, lægges revolvere(n) på ladebordet med piben pegende ind i kuglefanget. Standspladslederen kontrollerer også, at skytten medbringer ekstra ammunition til bonusmål
  • Haglgevær: Piben skal pege ind i kuglefanget.  Standspladslederen kontrollerer at haglgeværet er tomt, knækket/bundstykket i bagerste stilling. Standspladslederen kontrollerer at skytten har haglpatroner med.

Dvs. våbnet er ikke skudklart før skytten er på skydelinien og på signal fra RO:

 • Tager ladegreb på riflen
 • Spænder hanen på revolveren.
 • Lader haglgeværet.

 

 1. Range Officer (RO) kontrol inden skytten kaldes frem.
  • RO sikrer sig at der er tre spottere og en notatskriver er klar,
  • RO kontrollerer at alle mål er rejst.
 2. Procedure fra ladebord til skydelinje til afladebord.

RO kalder skytten frem til skydelinjen fra ladebordet:

 • Anbringer skytten revolvere(n) i hylster, hvis dette allerede ikke er sket.
 • Skytten tager riffel og haglgevær med hver sin hånd i løbet sådan at mundingen peger opad.
 • Når skytten er fremme ved skydelinjen foretager RO vurdering af skyttens sindstilstand (nervøs) for at kunne yde den fornødne støtte eller guidence, om briller og høreværn er anlagt og at skytten har den fornødne ammunition med.
 • Våbnene lægges eller sættes i en holder på standpladserne efter Stages beskrivelse/ROs anvisning. Skytten går til startposition og melder klar.

Skydningen iværksættes på signal fra RO efter følgende procedure:

 • Bane kommandører spørger: ”Er skytten klar”
 • Skytten melder klar (evt. ved at fremsige den sætning som er startsignalet anført i stagesbeskrivelsen).
 • RO siger ”Stand by” og starter timerens inden for 1- 3 sekunder ved anvendelse af ”Instant” indstilling på timeren så starten kan udskydes, hvis skytten foretager sig noget uventet pga. fx nervøsitet.
 • Skytten kan skyde når timers bip lyd høres.

RO er under hele skydningens afvikling tæt på skytten, uden at stå i vejen, så han kan vejlede skytten og fysisk kan gribe ind ved sikkerhedsbrud, idet RO hele tiden følger våbenet og fx kan standse skydningen ved brud på 1700 regelen, kugle i løbet ved for lille ladning, skud i jorden for tæt på skytten eller hvis skytten flytter mere end en fod med skarp patron under spændt hammer. RO noteres sig også Minor Safety jf. ”RO Pocket Card”

Når den enkelte skydning er gennemført gør skytten følgende inden standpladsen forlades:

 • Revolvere(n) lægges på bordet eller sættes i holder på standpladsen eller anbringes i hylster. RO holder øje med at hanen er nede på afskudt patron eller tomt kammer.
 • Riffel lægges eller sættes i holder på standpladsen med åbent bundstykke. RO holder øje med at bundstykket åben og kammeret og elevator er tom.
 • Haglgevær lægges/sættes i holder på standpladsen knækket/med åbent bundstykke. Haglgeværet skal være tomt. RO holder øje med at haglgeværet er tomt og knækket/med åbent bundstykke.

Når hele skydningen er gennemført melder spotterne antal Miss og evt. Procedure (fx forkert rækkefølge i forhold til stagesbeskrivelsen). RO træffer sin afgørelse i overensstemmelse med ”RO Pocket Card” og meddeler skytten resultatet før han forlader skydelinjen til ladebordet, hvor skytten:

 • Skytten anbringer revolvere(n) i hylster, hvis dette ikke er sket som et led i skydningen.
 • Riffel og haglgevær fattes med hver sin hånd i løbet sådan at mundingen peger opad.

Når skytten har forladt skydelinjen melder RO: Stages clear, pick up the brass and raise the targets.

 1. Afladebord

Formål med afladebordet er at sikre en smidig og sikker gennemførelse af skydningen ved at afladning og kontrol af våben gennemføres efter skydningen ved en særskilt procedure. Afladebordet placeres med front mod kuglefang, fx sidevold.

Når skytten kommer til ladebordet lægges våbnene på bordet med mundingerne pegende ind i kuglefanget.

Ved afladebordet gennemføres afladning og kontrol af at våbnet er afladt af en standpladsleder med det fornødne kendskab til proceduren, sikkerheds regler og kontrol af våben.

 1. Træk af revolver fra hylster.

For at give mulighed for at gennemføre skydningerne efter de samme procedurer som gælder i de øvrige Nordiske lande sådan at Westernskytterne gives lige vilkår til træning til deltagelse i Nordiske konkurrencer, kan der gennemføres træk fra hylster når det er en del af stagesbeskrivelsen.

Træk fra hylster gennemføres som en sikker bevægelse fra hylster til skudposition og ikke som hurtigtræk. Der må ikke foretages fanning.

Revolveren kan affyres ved enten to- eller enhåndsfatning som beskrevet i kategorien. Hanen må først spændes når revolveren peger i en vinkel på mindst 450 ned af banen.

Ved krydstræk overholdes 1700 reglen, dvs. mundingen skal både under træk og hylstring pege ind foran skydelinien +/- 85°. Dette kan gøres ved at vride kroppen eller stå i en skrå stilling.

Mundingen må ikke pege over endevolden.

 1. 8.    Sikkerhedsregler i Klarzonen, Ventezonen og Sikkerhedszonen.

I Klarzonen og Ventezonen skal våben være afladte og tomme.

Revolvere(n) skal være i hylster eller andet opbevaringsmiddel med hammer nede over et tomt kammer.

Riffel og haglgevær skal være i stativ eller vogn med åbent bundstykke eller knækket.

Våben må ikke håndteres (fx vises frem, repareres) i Klarzonen og Ventezonen. Dette kan kun gøres i et særlig udpeget område (sikkerhedszonen)

Når skytten går frem til ladebordet og går fra afladebordet, skal revolvere(n) være i hylster og riffel og haglgevær bæres i hver sin hånd i løbet sådan at mundingen peger opad.

I sikkerhedszonen skal våben være afladte og tomme. I sikkerhedszonen kan skytten kontrollere/reparere sine våben. NB: Der må ikke medbringes ammunition i sikkerhedszonen.

 

 1. Arbejdsfordeling.

For at sikre en gnidningsfri afvikling af skydningen er det vigtigt at alle skytter deltager på skift i rollerne:

 • Standpladshjælper ved Ladebord og afladebord
 • 3 Spottere af træffere, forbiere og korrekt rækkefølge i afviklingen af skydningen
 • Opsamler af tomme hylstre
 • Resultatskriver  
 • Skal RO, som normalt også er tidtager, selv skyde, skal han også kunne afløses af en anden banekommandør.

Kort beskrivelse af Westernproceduren på skydebanen

Baggrund.

Den korte beskrivelse af Westernproceduren er beskrevet på baggrund af de nordiske, Skandinaviske Westernskytter (SWS) og internationale regler (SASS) og omfatter kun procedurerne på skydebanen og ikke øvrige SASS regler i Shooters Handbook, som skytterne skal gøre sig bekendt med.

Dansk Skytte Union har 4. marts 2010 godkendt, at Danske Sortkrudtskytter kan skyde efter SASS regler både for sortkrudt- og røgsvage kategorier.

 1. Indledning

Westernproceduren bygges op om:

 • ”Stages”-beskrivelse. (banebeskrivelse)
 • Skydezonen med skydelinie, ladebord og afladebord
 • Klarzone
 • Ventezone (bl.a. til tilskuere)
 • Sikkerhedszone
 1. Stages-beskrivelse.

Stages beskrivelsen udleveres til skytterne før skydningen. Den indeholder:

 • Tegning over mål opstilling, kulisse setup med angivelse af positioner (standpladser).
 • Ammunitionsbehov.
 • Start position, herunder hændernes placering, våben placering, port arms, liggende på bord osv.
 • Procedure med angivelse af positioner og rækkefølge/våbenplacering for skydningens gennemførelse.
 • Evt. sætning som fremsiges af skytten som klarmelding.
 1. Ladebord:

Formål med ladebordet er at sikre en smidig og sikker gennemførelse af skydningen ved at ladning af våbnenes magasiner gennemføres før skydningen ved en særskilt procedure.

Ladebordet placeres med front mod kuglefang, fx sidevold eller skærmvæg.

Ved ladebordet gennemføres ladning af magasiner og tromlerne med det korrekte antal skud under kontrol af en standpladsleder med det fornødne kendskab til proceduren, sikkerheds regler og kontrol af våben.

Ved ladebordet sker der alene:

  • Riffel: Piben skal pege ind i kuglefanget. Bøjlen føres frem og tilbage så standspladslederen kan se at kammer, magasin og elevator er tomt, hvorefter rørmagasin lades med bundstykket lukket og hammer nede over tomt kammer, idet hammeren skal forsigtigt lægges ned, der må ikke klikkes. Standspladslederen kontrollerer, at riflen lades med det korrekte antal skud, maksimalt 10. Riflen lægges på bordet med piben pegende ind i kuglefanget. Standspladslederen kontrollerer også, at skytten medbringer ekstra ammunition til bonusmål, klikkere eller udkastet ammunition.
  • Revolvere(n): Piben skal pege ind i kuglefanget. Hammeren sættes i lade position. Tromlen drejes så standspladslederen kan se at tromlen er tom, hvorefter der lades med maksimalt 5 skud. Hammeren lægges forsigtigt ned fra lade position til tomt kammer. Skytten løfter revolveren så standpladslederen fra siden kan se at hammer er lagt ned over tomt kammer og at revolveren er ladt med det korrekte antal skud. Revolvere(n) lægges på bordet med piben pegende ind i kuglefanget eller anbringes i hylster. Når revolvere(n) er hylstret må skytten ikke forlade ladebordet med mindre han kaldes frem til skydelinien som beskrevet under pkt. 5. Forlader skytten ladebordet inden han kaldes frem, lægges revolvere(n) på ladebordet med piben pegende ind i kuglefanget. Standspladslederen kontrollerer også, at skytten medbringer ekstra ammunition til bonusmål
  • Haglgevær: Piben skal pege ind i kuglefanget.  Standspladslederen kontrollerer at haglgeværet er tomt, knækket/bundstykket i bagerste stilling. Standspladslederen kontrollerer at skytten har haglpatroner med.

Dvs. våbnet er ikke skudklart før skytten er på skydelinien og på signal fra RO:

 • Tager ladegreb på riflen
 • Spænder hanen på revolveren.
 • Lader haglgeværet.

 

 1. Range Officer (RO) kontrol inden skytten kaldes frem.
  • RO sikrer sig at der er tre spottere og en notatskriver er klar,
  • RO kontrollerer at alle mål er rejst.
 2. Procedure fra ladebord til skydelinje til afladebord.

RO kalder skytten frem til skydelinjen fra ladebordet:

 • Anbringer skytten revolvere(n) i hylster, hvis dette allerede ikke er sket.
 • Skytten tager riffel og haglgevær med hver sin hånd i løbet sådan at mundingen peger opad.
 • Når skytten er fremme ved skydelinjen foretager RO vurdering af skyttens sindstilstand (nervøs) for at kunne yde den fornødne støtte eller guidence, om briller og høreværn er anlagt og at skytten har den fornødne ammunition med.
 • Våbnene lægges eller sættes i en holder på standpladserne efter Stages beskrivelse/ROs anvisning. Skytten går til startposition og melder klar.

Skydningen iværksættes på signal fra RO efter følgende procedure:

 • Bane kommandører spørger: ”Er skytten klar”
 • Skytten melder klar (evt. ved at fremsige den sætning som er startsignalet anført i stagesbeskrivelsen).
 • RO siger ”Stand by” og starter timerens inden for 1- 3 sekunder ved anvendelse af ”Instant” indstilling på timeren så starten kan udskydes, hvis skytten foretager sig noget uventet pga. fx nervøsitet.
 • Skytten kan skyde når timers bip lyd høres.

RO er under hele skydningens afvikling tæt på skytten, uden at stå i vejen, så han kan vejlede skytten og fysisk kan gribe ind ved sikkerhedsbrud, idet RO hele tiden følger våbenet og fx kan standse skydningen ved brud på 1700 regelen, kugle i løbet ved for lille ladning, skud i jorden for tæt på skytten eller hvis skytten flytter mere end en fod med skarp patron under spændt hammer. RO noteres sig også Minor Safety jf. ”RO Pocket Card”

Når den enkelte skydning er gennemført gør skytten følgende inden standpladsen forlades:

 • Revolvere(n) lægges på bordet eller sættes i holder på standpladsen eller anbringes i hylster. RO holder øje med at hanen er nede på afskudt patron eller tomt kammer.
 • Riffel lægges eller sættes i holder på standpladsen med åbent bundstykke. RO holder øje med at bundstykket åben og kammeret og elevator er tom.
 • Haglgevær lægges/sættes i holder på standpladsen knækket/med åbent bundstykke. Haglgeværet skal være tomt. RO holder øje med at haglgeværet er tomt og knækket/med åbent bundstykke.

Når hele skydningen er gennemført melder spotterne antal Miss og evt. Procedure (fx forkert rækkefølge i forhold til stagesbeskrivelsen). RO træffer sin afgørelse i overensstemmelse med ”RO Pocket Card” og meddeler skytten resultatet før han forlader skydelinjen til ladebordet, hvor skytten:

 • Skytten anbringer revolvere(n) i hylster, hvis dette ikke er sket som et led i skydningen.
 • Riffel og haglgevær fattes med hver sin hånd i løbet sådan at mundingen peger opad.

Når skytten har forladt skydelinjen melder RO: Stages clear, pick up the brass and raise the targets.

 1. Afladebord

Formål med afladebordet er at sikre en smidig og sikker gennemførelse af skydningen ved at afladning og kontrol af våben gennemføres efter skydningen ved en særskilt procedure. Afladebordet placeres med front mod kuglefang, fx sidevold.

Når skytten kommer til ladebordet lægges våbnene på bordet med mundingerne pegende ind i kuglefanget.

Ved afladebordet gennemføres afladning og kontrol af at våbnet er afladt af en standpladsleder med det fornødne kendskab til proceduren, sikkerheds regler og kontrol af våben.

 1. Træk af revolver fra hylster.

For at give mulighed for at gennemføre skydningerne efter de samme procedurer som gælder i de øvrige Nordiske lande sådan at Westernskytterne gives lige vilkår til træning til deltagelse i Nordiske konkurrencer, kan der gennemføres træk fra hylster når det er en del af stagesbeskrivelsen.

Træk fra hylster gennemføres som en sikker bevægelse fra hylster til skudposition og ikke som hurtigtræk. Der må ikke foretages fanning.

Revolveren kan affyres ved enten to- eller enhåndsfatning som beskrevet i kategorien. Hanen må først spændes når revolveren peger i en vinkel på mindst 450 ned af banen.

Ved krydstræk overholdes 1700 reglen, dvs. mundingen skal både under træk og hylstring pege ind foran skydelinien +/- 85°. Dette kan gøres ved at vride kroppen eller stå i en skrå stilling.

Mundingen må ikke pege over endevolden.

 1. 8.    Sikkerhedsregler i Klarzonen, Ventezonen og Sikkerhedszonen.

I Klarzonen og Ventezonen skal våben være afladte og tomme.

Revolvere(n) skal være i hylster eller andet opbevaringsmiddel med hammer nede over et tomt kammer.

Riffel og haglgevær skal være i stativ eller vogn med åbent bundstykke eller knækket.

Våben må ikke håndteres (fx vises frem, repareres) i Klarzonen og Ventezonen. Dette kan kun gøres i et særlig udpeget område (sikkerhedszonen)

Når skytten går frem til ladebordet og går fra afladebordet, skal revolvere(n) være i hylster og riffel og haglgevær bæres i hver sin hånd i løbet sådan at mundingen peger opad.

I sikkerhedszonen skal våben være afladte og tomme. I sikkerhedszonen kan skytten kontrollere/reparere sine våben. NB: Der må ikke medbringes ammunition i sikkerhedszonen.

 

 1. Arbejdsfordeling.

For at sikre en gnidningsfri afvikling af skydningen er det vigtigt at alle skytter deltager på skift i rollerne:

 • Standpladshjælper ved Ladebord og afladebord
 • 3 Spottere af træffere, forbiere og korrekt rækkefølge i afviklingen af skydningen
 • Opsamler af tomme hylstre
 • Resultatskriver  
 • Skal RO, som normalt også er tidtager, selv skyde, skal han også kunne afløses af en anden banekommandør.