Vedtægter for Ribe Stifts Sortkrudtskytter

  

1.1       Foreningens navn er Ribe Stifts Sortkrudtskytter.

 

1.2       Foreningen har hjemmested i Ribe Stift, Mådevej 113B, 6700 Esbjerg.

 

1.3       Foreningen er tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtskytter.

Foreningen er associeret medlem af Dansk Skytte Union, og derigennem Dansk

Idræts Forbund.

 

2.1     Foreningens formål er – gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangementer, hvor der skydes med gamle våbentyper – at fremme

interessen for, og færdigheden i at anvende sådanne våben. Foreningen vil ligeledes

 – ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte at formidle information –

medvirke til at såvel den konkurrencemæssige, som den militær- og kulturhistoriske

side af denne interesse, vinder udbredelse.

Ved et aktivt foreningsliv vil man skabe rammen om et hyggeligt samvær medlemmerne

imellem, med gensidig udveksling af erfaringer, ligesom man vil kunne bibringe

historisk interesserede og våbensamlere nye aspekter i deres interesse.

 

3.1     Som seniormedlemmer kan optages personer over 18 år. 

 

3.2     Passive medlemmer kan optages i foreningen og betaler fuldt indmeldelsesgebyr

og halvt kontingent.

 

3.3     Juniormedlemmer mellem 12 og 18 år kan optages i foreningen og betaler halvt

indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

 

3.4     Foreningens medlemmer må kun benytte deres våben på officielt godkendte baner.

 

3.5     Foreningen er associeret medlem af Dansk Skytteunion og er dermed forsikret gennem

Dansk Idrætsforbund, ved skydning på foreningens godkendte gevær- og pistolbaner

        - jfr. forsikringsbestemmelserne.

 

3.6    Ved skydning på andre baner end foreningens sædvanlige, påhviler det medlemmet

selv at sørge for at være ansvarsforsikret.

 

 4.1     Bestyrelsen kan udelukke et medlem (evt. tidsbegrænset), når dette enten:

1)      Ikke har opfyldt kontingentbetingelserne.

2)      Har vist usømmelig eller uhæderlig opførsel, eller på anden måde skadet Foreningen.

 

 4.2   Den indklagede har ret til at blive hørt ved et bestyrelsesmøde, inden beslutning om 

        udelukkelse afgøres.

        Medlemmet kan fremsætte krav om, at sagen tages op på førstkommende generalforsamling.

        Bestyrelsen kan vælge, at udelukkelsen forelægges førstkommende generalforsamling til

        godkendelse.     

 

4.3   Udelukkelse skal indberettes til Forbundet af Danske Sortkrudtskytter.

 

4.4   Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

       

4.5    Det er en betingelse for optagelse som aktivt medlem, at skytten skal kunne opnå

fænghætte- og kuglestøbetilladelse hos politiet.

 

5.1     Udmeldelse af foreningen kan ske til udgangen af et regnskabsår, såfremt udmeldelsen

skriftligt er meddelt foreningens formand inden udgangen af november måned.

 

6.1     Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

6.2     Medlemmer i restance har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling, så længe

restancen består.

 

6.3    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling søges afholdt hvert år i februar.

Meddelelse om generalforsamlingens afholdelse og dagsorden, vedlagt eventuelle forslag fra

bestyrelsen eller medlemmer, udsendes af formanden senest 14 dage før.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

1. januar. Forslag skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent.

2)      Formandens beretning.

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4)      Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5)      Fremlæggelse af opdaterede vedtægter, såfremt der er rettelser i forhold til senest fremlagte.

6)      Indkomne forslag.

7)      Valg af formand jfr. 6.4

8)      Valg af 4 – 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant jfr. 6.4

9)      Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtskytters

repræsentantskabsmøde.

10)  Valg af revisor.

11)  Eventuelt.

 

 6.4    Formanden, bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for 2 år ad gangen, dog således, at

enten formand og bestyrelsesmedlem eller et bestyrelsesmedlem og suppleant er på valg,

skiftevis hvert andet år.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan opnå godkendelse hos politiet, er vedkommende pligtig

til omgående at fratræde pågældende bestyrelsespost.

 

6.5    Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer.

  

6.6   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes underudvalg og

        arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Formanden indkalder og leder 

        bestyrelsens møder. Indkaldelse sker når formanden skønner det nødvendigt, eller når

        mindst 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske om det over for formanden.

        Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel

        Forhandlinger om principielle forhold med offentlige myndigheder, og i øvrigt på alle  

        betydende punkter skal gå via Forbundet af Danske Sortkrudtskytter.

 

6.7    Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet

  til at give orientering til politiet, eller om fornødent, at tilbagekalde en påtegning over for

  et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke bør have våbenpåtegning.

  

7.1     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de aktive

seniormedlemmer.

 

8.1     Kun senior- og juniormedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

 

8.2     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

8.3     Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.

 

9.1     Indstilling til forbundet vedrørende ændring af vedtægter kræver 2/3 af de afgivne stemmer

for ændringen.

 

10      Hvad foreningen ejer eller kommer til at eje af materiel eller anden formue, ejes til enhver tid

  af de aktive medlemmer i fællesskab.

 

11      Foreningens opløsning kan kun ske ved skriftlig afstemning på 2 generalforsamlinger, der skal    

  afholdes med 1 måneds mellemrum, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved begge

  generalforsamlinger afgives for opløsningen.

  På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, afgøres tillige ved

  almindelig stemmeflertal, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. april 1978 med senere ændringer.